EN

The following text defines the general rules of use and purchase in the online store www.sisters-code.com

Sisters – Code d.o.o. reserves the right to change the terms of use depending on the change in the offer of its services and (or) the applicable legislation. The buyer is obliged to check the information related to the business conditions before each purchase. By using the site, the buyer agrees to the terms of use and purchase, which he confirms by purchasing.

All goods ordered through the Seller’s online store are binding on the Buyer and the Seller at the same time, and cannot be canceled or changed without the prior agreement of both parties.

Upon receipt of the order, the Seller is obliged to send an email to the Buyer confirming the order, which contains the name, price and quantity of ordered items, the total amount to be paid, the selected method of payment and delivery, and address information entered by the Buyer.

The Seller undertakes to send the goods to the Buyer within 2 working days, counting from the day of the order in case of payment by cash on delivery, ie. from the day of receipt of payment in case of payment to the Seller’s account.

In case of impossibility to send the goods, the Seller is obliged to inform the Buyer within no more than 2 working days, counting from the day of the order.

The deadline of 2 working days does not apply to goods made to order.

The Seller cannot take responsibility for any unforeseen costs incurred due to delays in delivery and collection of the ordered goods by the Buyer.

The Buyer is obliged to provide the Seller with accurate data for the invoice and delivery of goods. If the Buyer provides incorrect information or email address in the purchase process, the Seller cannot be held responsible for problems in delivery or collection of the ordered goods.

When taking over the goods, the Buyer is obliged to check the quality and condition of the delivered goods.

If there are visible damages on the package, the Buyer is obliged to request the opening of the package in the presence of an official. If on that occasion it is established that the items are damaged, a report on the complaint is required.

All possible complaints will be resolved in accordance with the Conditions for complaints and returns of goods. More information here.
The court in Belgrade is competent for all disputes between the Seller and the Buyer that cannot be resolved amicably.

All information about the Customer is considered confidential and cannot be disclosed to third parties.
You can read more detailed information about delivery and payment methods here, which is part of the terms of use and purchase in the online store www.sisters-code.com

 

SR

Opšti uslovi korišćenja kupovine u internet prodavnici Sisters Code DOO

Daljim tekstom definisana su opšta pravila korišćenja i kupovine u interet prodavnici www.sisters-code.com

Sisters – Code d.o.o. zadržava pravo promene uslova korišćenja zavisno od promene u ponudi svojih usluga i(li) važeće zakonske regulative.

Kupac je u obavezi da pre svake kupovine proveri informacije vezane za uslove poslovanja. Korišćenjem sajta, kupac je saglasan sa uslovima korišćenja i kupovine, što potvrđuje kupovinom.

Sva naručena roba putem internet  prodavnice Prodavca obavezujuća je za Kupca i Prodavca istovremeno, i ne može biti otkazana ili izmenjena bez prethodnog dogovora obe strane.

Prodavac je obavezan da po prijemu porudžbine pošalje email Kupcu sa potvrdom porudžbine, koja sadrži naziv, cenu i količinu poručenih artikala, ukupan iznos za uplatu, izabrani način plaćanja i dostave, kao i podatke o adresama koje je Kupac uneo za dostavu pordužbine.

Prodavac se obavezuje da će robu poslati Kupcu u roku od 2 radna dana, računajući od dana porudžbine u slučaju plaćanja pouzećem, tj. od dana prijema uplate u slučaju plaćanja na račun Prodavca.

U slučaju nemogućnosti slanja robe, Prodavac je dužan da Kupca obavesti u roku ne dužem od 2 radna dana, računajući od dana porudžbine.

Rok od 2 radna dana ne važi za robu koja se izrađuje po porudžbini.

Prodavac ne može preuzeti odgovornost za bilo kakve nepredviđene troškove nastale zbog kašnjenja u dostavi i preuzimanju naručene robe od strane Kupca.

Kupac ima obavezu da Prodavcu dostavi tačne podatke za račun i isporuku robe. Ukoliko Kupac navede netačne  podatke ili email adresu u samom procesu kupovine, Prodavac ne može snositi odgovornost za probleme u dostavljanju ili preuzimanju naručene robe.

Prilikom preuzimanja robe, Kupac je dužan da proveri kvalitet i stanje dostavljene robe.

Ukoliko na paketu ima vidnih oštećenja, Kupac je dužan da zahteva otvaranje paketa u prisustvu službenog lica. Ako se tom prilikom ustanovi da su artikli oštećeni, zahteva se da se napravi zapisnik o reklamaciji.

Sve eventualne reklamacije biće rešavane u skladu sa Uslovima za reklamacije i povraćaj robe. Više informacija ovde.